ජපානයේ දුම්රියක් තත්පර විස්සක් කලින් ධාවනය කරයි...! සමාගම මගීන්ගෙන් "බැගෑපත්ව" සමාව අයදියි..! | Reporter ජපානයේ දුම්රියක් තත්පර විස්සක් කලින් ධාවනය කරයි...! සමාගම මගීන්ගෙන් "බැගෑපත්ව" සමාව අයදියි..! - Reporter

Hot News

ජපානයේ දුම්රියක් තත්පර විස්සක් කලින් ධාවනය කරයි...! සමාගම මගීන්ගෙන් "බැගෑපත්ව" සමාව අයදියි..!9:44:20 ට ධාවනය වීමට නියමිතව තිබූ දුම්රියක් 9:44:40. හෙවත් තත්පර 20ක් වේලාසනින් ධාවනය කිරීම නිසා එම දුම්රිය අයත් සමාගම මගීන්ගෙන් "බැගෑපත්ව" සමාව අයැද ඇති බව වාර්තා වේ.

මිනාමි නගරනේමා දුම්රිය ස්ථානයේ සිට ටෝකියෝ නුවර බලා පිටත්වන දුම්රිය මෙලෙස වේලාසනින් ධාවනය කර ඇත.

ලොව ආචාරශීලීත්වය, පිරිසිදුභාවය සහ නියමිත වේලාවට ධාවනය කිරීම යන අංශ වලින් ඉහලින්ම රැදී සිටින්නේ ජපාන දුම්රිය සේවයයි. 

ජපාන දුම්රිය සේවයේ වාර්ශික දුම්රිය ප්‍රමාද සාමාන්‍ය  තත්පර 6 ක් වන අතර දුම්රිය පමාවීම හෝ වේලාසනින් යාම කිසි දිනෙක විනාඩි ගණනකින් නොමනී. නමුත් තත්පර ගණනක වෙනස වුවද ජපානයේ විශාල අර්බුධ ඇති කිරීමට හේතුව අතර බොහෝ විට අදාළ නිලධාරීන්ට රැකියා අහිමි වීමටද සිදුවේ. 

ශ්‍රී ලංකාවේ මේ තත්වය මීට වඩා සපුරා වෙනස් වන අතර කිසිදිනෙක දුම්රියක් නියමිත වේලාවට ධාවනය වී නැත. 

ඊයේ හදිසියේ ඇතිවූ සංඥා බිඳවැටීමක් නිසා සියලු දුම්රිය ගමනාගමනයන් පැය 3 - 4 පමණ ප්‍රමාද වූ අතර එය පාලකයින්ට වුවද කිසිදු ගැටලුවක් නැති කරුණකි. 

No comments