මහනුවර නිකන් යට ඇදුමක් වගේ - ලෝක ප්‍රසිද්ධ ඇලන්ගේ වැඩසටහනට ආ පොඩ්ඩා කී කතාව...! (VIDEO) | Reporter මහනුවර නිකන් යට ඇදුමක් වගේ - ලෝක ප්‍රසිද්ධ ඇලන්ගේ වැඩසටහනට ආ පොඩ්ඩා කී කතාව...! (VIDEO) - Reporter

Hot News

මහනුවර නිකන් යට ඇදුමක් වගේ - ලෝක ප්‍රසිද්ධ ඇලන්ගේ වැඩසටහනට ආ පොඩ්ඩා කී කතාව...! (VIDEO)


The Ellen DeGeneres Show යනු ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ විකාශය වන ඉතා ජනප්‍රිය  රූපවාහිනි වැඩසටහනක්.

එම වැඩසටහන සදහා පැමිණි ඇමරිකානු ජාතික කුඩා දරුවකුට  වැඩසටහන මෙහෙයවන  Ellen  විසින්  නගර වල සිතියම් පෙන්වමින් එවා හදුනා ගන්නා ලෙස කියා සිටිනවා.

පළමු සිතියමේ දැක්වෙන ලොස් ඇන්ජලීස් හදුනා ගන්නා එම දරුවා දෙවන වරට පෙන්වන සිතියම ශ්‍රී ලංකාවේ මහනුවර නගරය ලෙස හදුනා ගන්නවා.

ඒ සමඟම ඔහු "ඒ නගරය නිකන් යට ඇදුමක් වගේ" යනුවෙන් කල ප්‍රකාශය ප්‍රේක්ෂකයින්ට මහත් හාස්‍යක් ගෙන දෙනවා. 

ලොව පුරා කුඩා දරුවන් පවා දන්නා මහනුවර නගරය ගැන අපට ආඩම්බර විය හැකියි.

එම අවස්ථාවේ විඩියෝව පහතින් දැක්වේ. 

No comments