අරුම පුදුම හැඩයෙන් නිර්මාණය කල චීන පුස්තකාලය (PHOTOS) | Reporter අරුම පුදුම හැඩයෙන් නිර්මාණය කල චීන පුස්තකාලය (PHOTOS) - Reporter

Hot News

අරුම පුදුම හැඩයෙන් නිර්මාණය කල චීන පුස්තකාලය (PHOTOS)


චීනයේ තැන් ජීන් නගරයේ පිහිටි මේ නවීන පුස්තකාලය දෙස්-විදෙස් කාගේත් අවධානය ලක් වූවකි. මහල් 6 කින් සමන්විත මෙය වර්ග මීටර් 33,700ක් දුරට විහිදී ඇත. මෙහි මිලියන 1.2 ක පමණ පොත් ප්‍රමාණයක් දක්නට තිබේ. දියඇල්ලක් ලෙස නිර්මාණය වූ පොත් රාක්ක මේ පුස්තකාලයේ සුවිශේෂී දර්ශනයකි.

No comments