"අප්පච්චි මළා - නැවතත් උත්ථානය වෙන්න පුළුවන්" - ඇමති විජයමුණිගේ අලුත්ම පොත මෙන්න - Video | Reporter "අප්පච්චි මළා - නැවතත් උත්ථානය වෙන්න පුළුවන්" - ඇමති විජයමුණිගේ අලුත්ම පොත මෙන්න - Video - Reporter

Hot News

"අප්පච්චි මළා - නැවතත් උත්ථානය වෙන්න පුළුවන්" - ඇමති විජයමුණිගේ අලුත්ම පොත මෙන්න - Video


පසුගිය ජනපතිවරණයේ දී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට සහයෝගය දැක්වූ විජිත් විජයමුණි සොයිසා පසුව අනෙක් පිළට පැමිණ 'අප්පච්චි මළා' යනුවෙන් කරපු ප්‍රකාශය ඒ දිනවල ආන්දෝලනයකට තුඩුදුන්නා.
නමුත් ඔහුම පසුගිය දිනෙක මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී ඔවුන් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමග එක්ව කටයුතු  බවත් ප්‍රකාශ කළා.

ඊයේ (26) දිනයේ හාඩ්ටෝක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරුනේ වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා මහතාගෙනුයි.


No comments