ඇතෙක්ද? දළ ද? - තව ඇතෙක් මැරිලා කිව්වහම ලංකාවේ වනජීවී ඇමතිතුමා දුන්න පිළිතුර මෙන්න (VIDEO) | Reporter ඇතෙක්ද? දළ ද? - තව ඇතෙක් මැරිලා කිව්වහම ලංකාවේ වනජීවී ඇමතිතුමා දුන්න පිළිතුර මෙන්න (VIDEO) - Reporter

Hot News

ඇතෙක්ද? දළ ද? - තව ඇතෙක් මැරිලා කිව්වහම ලංකාවේ වනජීවී ඇමතිතුමා දුන්න පිළිතුර මෙන්න (VIDEO)


ගල්ගමුවේ දළ ඇතා ඝාතනය කිරීමේ සිදුවීමෙන් පසුව තබ්බෝව රක්ෂිතයේදී තවත් ඇතෙකු ඝාතනය වීම පිළිබඳව මාධ්‍යවේදීන් වනජීවී සහ බුද්ධ සාසන අමාත්‍ය ගාමිණි ජයවික්‍රම මහතාගෙන් ප්‍රශ්ණ කලා. 

එහිදී එතුමා ඒ පිළිබඳව නොදැනුවත්ව සිටීම මාධ්‍යවේදීන් පුදුමයට පත්කල කරුණක් වූ අතර මේ වනවිට සමාජජාල මාධ්‍ය තුල එම සිදුවීම දැඩි කතා බහට ලක්වෙමින් තිබේ.

එම සිදුවීමට අදාල ප්‍රවෘත්ති වාර්තාව පහතින් දැක්වේ.


No comments