සමාගමට අලෙවි නියෝජිතයින් බඳව ගන්න "ජනයි ප්‍රියයි" දාලා හදපු සුපිරි වීඩියෝව මෙන්න (VIDEO) | Reporter සමාගමට අලෙවි නියෝජිතයින් බඳව ගන්න "ජනයි ප්‍රියයි" දාලා හදපු සුපිරි වීඩියෝව මෙන්න (VIDEO) - Reporter

Hot News

සමාගමට අලෙවි නියෝජිතයින් බඳව ගන්න "ජනයි ප්‍රියයි" දාලා හදපු සුපිරි වීඩියෝව මෙන්න (VIDEO)100% දිරපත්වන ග්‍රීන් ලංකා පරිසර හිතකාමී ලන්ච් ෂිට්,ලන්ච් බොක්ස්,ෂොපින් බැග් සදහා දිවයිනපුරා පිහිටුවා ඇති බෙදාහැරීමේ මධ්‍යස්ථාන සදහා අලෙවි නියෝජිතයින් මේ දිනවල බඳවා ගනු ලබනවා.

ඒ සඳහා සුදුසු චරිත ආකර්ශණය කර ගැනීමට එම සමාගම විසින් මෙරට ජනප්‍රිය සමාජජාල තරු දෙකක් වන "ජනයි ප්‍රියයි" යොදාගනිමින් වීඩියෝවක් නිර්මාණය කර ඇත.  

එම වීඩියෝව ඔබට පහතින් නැරඹිය හැකි අතර Green Lanka Eco Science and Technologies සමාගමේ අලෙවි නියෝජිතයෙකු වීමට කැමති නම් පහත දුරකථන අංක වලට අමතන්න. 

0777877976 | 0777877964 | 0777877973 | 0777877943 | 0112 788 498
www.greenlankaeco.lk | info@greenlankaeco.lk


No comments