නාම යෝජනා භාර ගැනීම අද මධ්‍යහ්න 12න් අවසන් | Reporter නාම යෝජනා භාර ගැනීම අද මධ්‍යහ්න 12න් අවසන් - Reporter

Hot News

නාම යෝජනා භාර ගැනීම අද මධ්‍යහ්න 12න් අවසන්


පළාත් පාලන ආයතන 248ක් සදහා නාම යෝජනා භාර ගැනීම අද මධ්‍යහ්න 12න් අවසන් වනවා.
මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසුවේ නියමිත පරිදි ඉදිරිපත් නොකරන නාම යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට සිදුවන බවයි.

තැපැල් ඡන්ද අයදුම් කිරීමේ කාලසීමාව හෙට දිනයෙන් අවසන් වන බව ද මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ප්‍රකාශ කළා.

No comments