5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව කඩඉම් ලකුණු නිකුත් වෙයි | Reporter 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව කඩඉම් ලකුණු නිකුත් වෙයි - Reporter

Hot News

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව කඩඉම් ලකුණු නිකුත් වෙයි




2017 වසරේ 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කර තිබෙනවා. 

5 ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රත්ඵල මත 2018 වසරේ 6 ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුලත් කිරීමේ දී සිංහළ හා දෙමළ මාධ්‍ය පාසල්වලට තීරණය වු අවම ලකුණු සීමාවනුයි මෙලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත්තේ. 

මේ අනුව කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයට ලකුණු 187 ක් / මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයට ලකුණු 186 ක් / කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලයට ලකුණු 186 ක් / කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයට ලකුණු 184 ක් වශයෙන් ද වනවා. 

එමෙන්ම කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලයට ශිෂ්‍යත්ව සමතුන් ඇතුලත් කර ගැනීමේ කඩඉම් ලකුණු සංඛ්‍යාව 189 ක්. 

මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයට ලකුණු 186 ක් / කොළඹ දේවී බාලිකා විද්‍යාලයට ලකුණු 185 ක් / කොළඹ සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයට ලකුණු 183 ක් ලෙසට ද ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.





No comments