දේශපාලන හා සංස්කෘතික උත්සව සඳහා පොලිතීන් භාවිතා කිරීම තහනම් කෙරේ | Reporter දේශපාලන හා සංස්කෘතික උත්සව සඳහා පොලිතීන් භාවිතා කිරීම තහනම් කෙරේ - Reporter

Hot News

දේශපාලන හා සංස්කෘතික උත්සව සඳහා පොලිතීන් භාවිතා කිරීම තහනම් කෙරේ

දේශපාලන හා සංස්කෘතික උත්සව සඳහා පොලිතීන් භාවිතා කිරීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසා තිබේ.+

එහි සභාපති මහාචාර්ය ලාල් ධර්මප්‍රිය මහතා සඳහන් කළේ, මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා ද පොලිතීන් භාවිතා කිරීම තහනම් බවයි.

නියමිත ප්‍රමිතියෙන් තොරව පොලිතීන් නිෂ්පාදය කරන නිෂ්පාදකයින් සොයා වැටලීම් ආරම්භ කර ඇති බව ද ඔහු කියා සිටියේ ය.

එවැනි පොලිතීන් නිෂ්පාදනය කරන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ද මධ්‍යම අධිකාරියේ සභාපතිවරයා සඳහන් කර තිබේ.
 

No comments