සංවර්ධනය ආර්ථිකයට බරක් නොවිය යුතුයි | Reporter සංවර්ධනය ආර්ථිකයට බරක් නොවිය යුතුයි - Reporter

Hot News

සංවර්ධනය ආර්ථිකයට බරක් නොවිය යුතුයි


සංවර්ධනය කියන්නේ කොන්ක්‍රීට්, සිමෙන්ති, යකඩ යොදා ගනිමින් යම් යම් දේවල් නිර්මාණය කිරීම පමණක් නොව සංවර්ධනය සාර්ථක වීමට අනිවාර්යෙන්ම කරුණු කිහිපයක් ඉෂ්ට විය යුතුය බවත් ජනතාවගේ අපේක්ෂා ,බලාපොරොත්තු, ජනතා සේවා ඒ තුලින් ඉටු විය යුතු අතර ජනතාවගේ අපේක්ෂාවන් ඉටුවන්නේ පොදු ජනතාවගේ මුදල් ජනතා අපේක්ෂාවන් වියදම් කිරීමෙන් බව මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය චම්පික රණවක මහතා මේ අදහස් පල කලේ මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන සැළසුම් ව්‍යාපෘතිය මගින් ක‍්‍රියාත්මක කරන මහනුවර නගරය සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන එක් වෙමිනි.

තව දුරත් සදහන් කල අමාත්‍යවරයා විධිමත් ලෙස ටෙන්ඩර් පටිපාටි ඇති කර ඉහල ප්‍රමිතිය තිබෙන අවම මුදල වැයවන දුෂණයෙන් තොරව එම කටයුත්ත අනිවාර්යෙන්ම සිදු විය යුතු බවත් එය මේ රටේ ජනතාවගේ අපේක්ෂාව බව සදහන් කළේය.

No comments