ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සේවකයින් තවදුරටත් උපවාසයේ | Reporter ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සේවකයින් තවදුරටත් උපවාසයේ - Reporter

Hot News

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සේවකයින් තවදුරටත් උපවාසයේ

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ වෘත්තිය සමිති 32 ක සාමාජිකයින් පිරිසක් ආරම්භ කළ අඛණ්ඩ උපවාසය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වේ.
කොළඹ විදුලි බල මණ්ඩල ප්‍රධාන කාර්යාලය ඉදිරිපිට ඔවුන් මෙම උපවාසය මීට දින තුනකට පෙර ආරම්භ කළහ.


උපවාසකරුවන් පැවසූවේ, විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉහළ ශ්‍රේණිවල පමණක් වැටුප් වැඩි කිරීම, වරප්‍රසාද දීමනා කප්පාදු කිරීම ඇතුලු කරුණු කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් මෙම උපවාසය ආරම්භ කළ බව ය.(පුවත් අනුග්‍රහය newsfirst ‍වෙබ් අඩවිය)

No comments