පළාත් පාලන ඡන්දයේ ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම අදින් අවසන් | Reporter පළාත් පාලන ඡන්දයේ ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම අදින් අවසන් - Reporter

Hot News

පළාත් පාලන ඡන්දයේ ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම අදින් අවසන්

පළාත් පාලන ආයතන 248ක් සඳහා ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම අද දහවල් 12.00න් අවසන් වන අතර පෙබරවාරි දහ වනදා පැවැත්වෙන පළාත් පාලන ඡන්ද වීමසීමේ නාමයෝජනා භාරගැනීම හෙට දහවල් 12.00න් අවසන්වීමට නියමිත වේ.

තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාරගැනීම ද සිකුරාදා දිනයෙන් අවසන් වේ.

පැය එකහමාරක කාලයක් විරෝධතා දැක්වීම සඳහා අවස්ථාව ලබාදෙන අතර පස්වරු 1.30ට තේරීම්භාර නිළධාරීන් විසින් නාමයෝජනා පිළිබඳ තීරණය ලබාදෙන බවයි මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කළේය.

No comments