ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයයි, නිදහස් ආර්ථිකයයි අත්වැල් බැඳගෙන එකට යා යුතුයි | Reporter ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයයි, නිදහස් ආර්ථිකයයි අත්වැල් බැඳගෙන එකට යා යුතුයි - Reporter

Breaking News

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයයි, නිදහස් ආර්ථිකයයි අත්වැල් බැඳගෙන එකට යා යුතුයි

සංවර්ධනයක් වීමට නම් කරුණු පහක් ඉටු විය යුතු අතර පළවෙනි කාරණය සංවර්ධනය පොදු ජනතාවගේ අපේක්‍ෂාවන් හා අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කරන්න එක
මම අපේ තාත්තාගේ සොහොන හදන්න රජයේ අරමුදල් ලක්‍ෂ 900 ක් වියදම් කළා නම් එතන ජනතාවගේ අපේක්‍ෂාව අවශ්‍යතාවය ඉටුවීමක් නොවන බව මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා මෙම අදහස් පළ කළේ රුපියල් මිලියන 140 ක වියදමින් ගම්පහ බස්නැවතුම්පල දෙවන අදියර ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ අවස්ථාවට අද (15) දින සහභාගී වෙමිනි.

සංවර්ධනය කරගෙන යනවිට කරුණ ගණනාවක් එම සංවර්ධනය යටතේ ඉටු විය යුතුයි. නැතිනම් පාරවල් කාපට් කළාට අහස උසට ගොඩනැගිලි ඉදි උනාට, වරායවල්, විදුලි බලාගාර, ගුවන්තොටුපලවල් ඉදි උනාට ඒවා සංවර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. සංවර්ධනයක් වීමට නම් කරුණු පහක් ඉටු විය යුතු අතර පළවෙනි කාරණය සංවර්ධනය පොදු ජනතාවගේ අපේක්‍ෂාවන්, අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කරන්න, උදාහරණයක් හැටියට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මේ සඳහා රජයේ අරමුදල් යොදවා තිබෙනවා. පුද්ගලයින්ගේ අපේක්‍ෂාවල්, මන්දමානසිකත්වය, උමතුකම්වලට රජයේ අරමුදල් වියදම් නොකළ යුතු අතර ජනතාවගේ අපේක්‍ෂාව සහ අවශ්‍යතාවන් ඉටු කිරීම වෙනුවෙන් වියදම් කිරීමයි ජනතා පාලනයේ වෙනස බව අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේය.

No comments