අරුවක්කාලු කසළ කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතියට කැබිනට් අනුමැතිය | Reporter අරුවක්කාලු කසළ කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතියට කැබිනට් අනුමැතිය - Reporter

Hot News

අරුවක්කාලු කසළ කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතියට කැබිනට් අනුමැතිය


පුත්තලම අරුවක්කාලු කසළ කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අද කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

ඒ සඳහා වන අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය ඉදිරිපත් කරනු ලැබ තිබුණේ මහානගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන ඇමැති පාඨලී චම්පික රණවක මහා විසිනි.

චයිනා හාබර් සමාගම විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර ආයෝජන මුදල ඇමෙරිකා ඩොලර් මිලියන සියයකි. 

ව්‍යාපෘතිය මේ වසරේ ආරම්භ කෙරෙන අතර මාස 13ක් තුළ එය නිම කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ
.

No comments