බුදු පුතෙක් අදනය පිටින් මුහුදට පනිති - දියේ ගිළුණු කතුන් හතරක් බේරාගෙන එති.. | Reporter බුදු පුතෙක් අදනය පිටින් මුහුදට පනිති - දියේ ගිළුණු කතුන් හතරක් බේරාගෙන එති.. - Reporter

Breaking News

බුදු පුතෙක් අදනය පිටින් මුහුදට පනිති - දියේ ගිළුණු කතුන් හතරක් බේරාගෙන එති..


ගාල්ල කොග්ගල මුහුදු තිරයේ ගිලෙන්නට ගිය තරුණකාන්තාවන් 04 දෙනෙකුගේ දිවි බේරා ගන්නට ගාල්ලඉමදුව පරගොඩ රජමහා විහාරස්ථානයේ විහාරවාසීකොක්මාදුවේ අනුරුද්ධ හිමියන්යෝ සමත් වුහ.
ගාල්ල කොග්ගල සංචාරක කලාපයේ මුහුදු තිරයේකොග්ගල සිට උපන්දින සාදයකට පැමිණි  කාන්තාවන් 04 දෙනෙක් හා තවත් පිරිසක් දිය නාමින් සිටි ඇත.මේ අවස්ථාව වන විට තවත් විශාල පිරිසක් මෙම ස්ථානයේදියනාමින් සිටියහ.
No comments