රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගය අනුමැතිය | Reporter රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගය අනුමැතිය - Reporter

Breaking News

රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගය අනුමැතිය


රත්නපුර අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ කහතුඩුව සිට ඉංගිරිය දක්‌වා කිලෝ මීටර් 26.30 කින් යුතු පළමු අදියරේ ඉදිකිරීම් සඳහා යෝජනා කැඳවීමට අදාළව ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට්‌ පත්‍රිකාවට පෙරේදා (19 දා) කැබිනට්‌ මණ්‌ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

එම ඉදිකිරීම් සඳහා චීන ජාතිත තාක්‍ෂණ ආනයන හා අපනයන සංස්‌ථාව වෙතින් යෝජනා කැඳවීම සම්බන්ධයෙන් උසස්‌ අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග ඇමැති ලක්‍ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට්‌ යෝජනාවට මෙසේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.

No comments