මහාධිකරණ විනිසුරුවරියකුත් නාම යෝජනා දීලා | Reporter මහාධිකරණ විනිසුරුවරියකුත් නාම යෝජනා දීලා - Reporter

Hot News

මහාධිකරණ විනිසුරුවරියකුත් නාම යෝජනා දීලා

 

හිටපු මහාධිකරණ විනිසුරුවරියක් වන කේ සිවපාත්‍යසුන්දරම් මහත්මිය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 
සාමාජිකත්වය ලබාගනිමින් ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී  හලාවත නගර සභාව සඳහා තරග කිරීමට නාම යෝජනා අත්සන් තැබීම (15 ) පස්වරුවේ හලාවත ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී සිදු කෙරිණි.

මේ අවස්ථාවේදීම හලාවත එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිටපු සම සංවිධායක හා හලාවත නගර සභාවේ හිටපු සභාපති හිලරි ප්‍රසන්න මහතා නිල වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමද සිදු විණි .

මෙහිදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ග්‍රාමීය නයකයන් රැසක්ද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමග එක්විණි .No comments