ලෝටස් පාර - ලංකා බැංකු මාවත වසා දැමේ.. | Reporter ලෝටස් පාර - ලංකා බැංකු මාවත වසා දැමේ.. - Reporter

Hot News

ලෝටස් පාර - ලංකා බැංකු මාවත වසා දැමේ..

කොළඹ ලෝටස් පාර හා ලංකා බැංකු මාවත මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ උද්ඝෝෂණක් හේතුවෙන් තාවකාලිකව වසා දමා ඇති බව වාර්තා වේ.

ගාලු පාරට පිවිසීම සදහා හා වරාය නගරයට ඇතුල්වීම සදහා විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරන ලෙස පොලිසිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.


No comments