සේවයට වාර්තා කරන්නැයි, ජනපතිගෙන් දුම්රිය වර්ජකයින්ට දැනුම් දීමක් | Reporter සේවයට වාර්තා කරන්නැයි, ජනපතිගෙන් දුම්රිය වර්ජකයින්ට දැනුම් දීමක් - Reporter

Hot News

සේවයට වාර්තා කරන්නැයි, ජනපතිගෙන් දුම්රිය වර්ජකයින්ට දැනුම් දීමක්

විභාග අපේක්ෂිත පාසල් සිසු දරුවන් මෙන්ම පොදු මගී ජනතාව පත්වන අපහසුතා සැලකිල්ලට ගෙන සේවයට වාර්තා කරන්නැයි, ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා, වර්ජනයට එක්ව සිටින දුම්රිය රියැදුරන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලවලින් ඉල්ලා සිටී.
විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්, ජනාධිපතිතුමා සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, උසස් අධ්‍යාපන කඩඉම් විභාගයකදී දරුවන් පත්වන මානසික තත්ත්වයන් පිළිබඳව වඩා සැලකිලිමත් විය යුතු බැවින් සිය මානුෂීය අවධානය, වගකීමෙන් ඉටුකරන ලෙසයි.

වර්ජනයට එක්වුවන්ගේ විසඳී නැති ගැටලු ඇත්නම් ඒවා විසඳා ගැනීමට ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කිරීමේ අවස්ථාවක් ලබා දිය හැකි බව ද ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ විශේෂ නිවේදනයේ සඳහන් ය.


(පුවත් අනුග්‍රහය newsfirst ‍වෙබ් අඩවිය)

No comments