“අදින්න පුළුවන් නම් ##### මොන ලබූ ගෙඩියකටද ඕක ඇදගෙන ආවේ” - රූකාන්තට යකා නගී..! (VIDEO) | Reporter “අදින්න පුළුවන් නම් ##### මොන ලබූ ගෙඩියකටද ඕක ඇදගෙන ආවේ” - රූකාන්තට යකා නගී..! (VIDEO) - Reporter

Hot News

“අදින්න පුළුවන් නම් ##### මොන ලබූ ගෙඩියකටද ඕක ඇදගෙන ආවේ” - රූකාන්තට යකා නගී..! (VIDEO)


ITN නාලිකාව තුල මේ දිනවල ඉතා ජනප්‍රිය වැඩසටහනක් වන Youth With Talent වැඩසටහනේ පසුගිය දිනක අමුතුම විදියේ සිදුවීමක් වුනා. එම වේදිකාවට පැමිණි දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පියෙකුට වංචාවක් කිරීමේ චෝදනාව මත පරුස වචනයෙන් බනින ආකාරය අපට දැකගන්න ලැබුනා.
මිට අමතරව පුදුමාකාර දෙය වනුයේ මෙම තරගකරු මිට පෙරත් එලෙසින්ම කිරීම තුලින් රූකාන්ත ගුණතිලක මහතා තම වවිනිශ්චය පැත්තකට දමා තම අසුනෙන් නැගිට පිටව යමයි. මෙන්න බලන්න මේ අවස්ථාවේ වේදිකාවට පැමිණි තරගකරුට පරුස වචනයෙන් බනින රූකාන්ත මහතා. අවසන් තීරණය දෙන තෙක් නරබන්න.


No comments