ලොව විශාලතම සිතුවම ශ්‍රී ලංකාවෙන්... තට්ටු 13ක උසට ජනපති මෛත්‍රීගේ රුව ඇදෙන හැටි මෙන්න (VIDEO) | Reporter ලොව විශාලතම සිතුවම ශ්‍රී ලංකාවෙන්... තට්ටු 13ක උසට ජනපති මෛත්‍රීගේ රුව ඇදෙන හැටි මෙන්න (VIDEO) - Reporter

Hot News

ලොව විශාලතම සිතුවම ශ්‍රී ලංකාවෙන්... තට්ටු 13ක උසට ජනපති මෛත්‍රීගේ රුව ඇදෙන හැටි මෙන්න (VIDEO)තට්ටු දහතුනක් උස ගොඩනැගිල්ලක ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ රුව සිතුවම් කර ගිනස් වාර්තාවක් පිහිටුවීම සඳහා ශ්‍රී ලාංකීකයෙකු සූදානම් වනවා. 

ඒ සඳහා රාජ්‍ය අනුග්‍රහයද ලබාගෙන ඉතා ඉක්මනින් එම චිත්‍රය ඇදීම ඔහුගේ අරමුණයි. 


No comments