විශ්ව විද්‍යාලවලට අත්පොත අද නිකුත් විය - 26 අවසන් දිනයයි | Reporter විශ්ව විද්‍යාලවලට අත්පොත අද නිකුත් විය - 26 අවසන් දිනයයි - Reporter

Hot News

විශ්ව විද්‍යාලවලට අත්පොත අද නිකුත් විය - 26 අවසන් දිනයයි


පසුගිය වසරේ පැවැති උසස් පෙළ විභාගයෙන් සිසුන් එක්ලක්ෂ 63,104 දෙනෙකු විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට සුදුසුකම් ලබා තිබෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල සඳහා බඳවා ගැනීමට අපේක්ෂිත සිසුන්ගේ සංඛ්‍යාව 30,500ක්.
උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල මත විශ්ව විද්‍යාලවලට සිසුන් බඳවා ගැනීමේ අයදුම්පත ඇතුළත් අත්පොත අද නිකුත් කෙරෙනවා.
ඒ අනුව, අද සිට ලබන 26 වනදා දක්වා විශ්වවිද්‍යාල සඳහා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පමණක් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ හැකි බවයි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම සඳහන් කළේ.
අත්පොතේ සඳහන් උපදෙස් අනුව නිසි පරිදි අන්තර්ජාලය ඔස්සේ තම අයදුම්පත් යොමුකරන ලෙසට එම කොමිසම සිසුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

No comments