ඌව පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරු දෙදෙනෙක් ඇතුළු පුද්ගලයන් 6ක් රෝහල් ගතකරයි (Photos) | Reporter ඌව පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරු දෙදෙනෙක් ඇතුළු පුද්ගලයන් 6ක් රෝහල් ගතකරයි (Photos) - Reporter

Hot News

ඌව පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරු දෙදෙනෙක් ඇතුළු පුද්ගලයන් 6ක් රෝහල් ගතකරයි (Photos)
ඌව පළාත් සභාව ඉදිරිපිට ඇතිවූ ගැටුමක් හෙතුවෙන් පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරු දෙදෙනෙක් ඇතුළු පුද්ගලයන් 6 දෙනෙකු රෝහල් ගතකර තිබෙනවා.
ඌව පළාත් දෙමළ අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ලෙස වැඩ භාරගත් සෙන්දිල් තොණ්ඩමන්ගේ ආධාරකරුවන් සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂ පළාත් සභා මන්ත්‍රී ඒ.ගනේෂමූර්ති අතර මෙම ගැටුම ඇති වී ඇති බවටයි වාර්තා වෙන්නේ.

No comments