ඕනෑම විදුලි අර්බුදයකට සූදානමින්. ලඟදීම ලංකාවට එන පාවෙන විදුලි බලාගාරය. | Reporter ඕනෑම විදුලි අර්බුදයකට සූදානමින්. ලඟදීම ලංකාවට එන පාවෙන විදුලි බලාගාරය. - Reporter

Hot News

ඕනෑම විදුලි අර්බුදයකට සූදානමින්. ලඟදීම ලංකාවට එන පාවෙන විදුලි බලාගාරය.MV Karadeniz powership Dogan Bey කියන්නේ ලිබේරියා ධජය යටතේ පවතින පාවෙන විදුලිබලාගාරයක්.මෙහි හිමි කරුවන් වන්නේ  තුර්කි සමාගමක් වන karadeniz powership  සමාගමයි.1983 සිට සාමාන්‍ය බඩු ප්‍රවාහන නෞකාවක් වන මෙම නැව 2010  වසරේදී විදුලි බලාගාරයක් ලෙස පරිවර්තනය කර තිබෙනවා.


අද වන විට මෙම සමාගම සතුව මෙවන් නෞකා කිහිපයක් පවතිනවා.ලොව පුරා විවිධ සමාගම් සතුව  මෙවන් නෞකා 80ක් පමණ පවතින බවට වාර්තා වනවා.


මෙම නෞකාව සතුව පැයට කිලෝමීටර් 27.32 ක වේගයක් පවතින අතර.මෙගා වොට් 126 ක විදුලියක් උත්පාදනය කල හැකියි.

No comments