ඇමති පවුලට ප්‍රභූ ආරක්ෂාව තහනම් වේ. | Reporter ඇමති පවුලට ප්‍රභූ ආරක්ෂාව තහනම් වේ. - Reporter

Hot News

ඇමති පවුලට ප්‍රභූ ආරක්ෂාව තහනම් වේ.අමාත්‍යවරුන්ගේ ආරක්ෂාවට යොදවා ඇති පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා ප්‍රභූ ආරක්ෂකයින්ට ඇමතිවරයාගෙන් පිට වෙන කිසිම අයකුට ආරක්ෂාවට නොයන ලෙසට ස්ථාවර නියෝගයක් දී ඇතැයි වාර්තා වේ.

අදාළ ආරක්ෂකයන්ට අමාත්‍යවරයා නොමැතිව අමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ හා පවුලේ වාහනවලට ආරක්ෂාව සැපයීම මේ අනුව සපුරා තහනම් වන නියෝගය පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා මූලස්ථානය මගින් දන්වා යවා තිබේ.

එමෙන්ම ප්‍රභූ ආරක්ෂක රථවලට පිටස්තර පුද්ගලයින් නංවා ගැනීමද මේ අනුව සම්පූර්ණ තහනම් කර ඇති බව පැවසේ.

No comments