ඕනෑම අයෙකුට විදුලි බලය නිපදවා ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් කල හැකි | Reporter ඕනෑම අයෙකුට විදුලි බලය නිපදවා ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් කල හැකි - Reporter

Hot News

ඕනෑම අයෙකුට විදුලි බලය නිපදවා ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් කල හැකි


වාර්ෂිකව ඉහළ යන රටේ විදුලි ඉල්ලුම සපිරීම සඳහා ඕනෑම අයෙකුට විදුලි බලය නිපදවා එය ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් කිරීමේ හැකියාව පවතින බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශය පවසයි.

එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා පවසන්නේ තම වහල මත සවි කරන සූර්ය පැනල මගින් වුවද එය සිදුකළ හැකි බවයි.

No comments