අද ළමා හිංසනයට එරෙහි ජාතික දිනයයි | Reporter අද ළමා හිංසනයට එරෙහි ජාතික දිනයයි - Reporter

Hot News

අද ළමා හිංසනයට එරෙහි ජාතික දිනයයි


2008 වසරේ සිට සෑම වර්ෂයකම ජනවාරි 04 වන දින “ළමා හිංසනයට එරෙහි ජාතික දිනය” ලෙස ශ්‍රී ලංකාව තුළ සමරනු ලබයි.

ළමා හිංසනයට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වීම මෙන්ම ළමා අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීම මෙම දිනයේ අරමුණ වී තිබේ.

2018 වසරේ ගමින් ගමට ගොස්, පාසලින් පාසලට ගොස් ප්‍රජාව වෙත සමීප වෙමින් ළමයින්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීමට විවිධ වැඩසටහන් සැළසුම් කර ඇති බව ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපති නීතිඥ මරිනිද ලිවේරා මහත්මිය සඳහන් කළේය.

No comments