ඉන්දියාව සමග ඩිජිටල් තාක්ෂණය පිලිබඳ වැදගත් ගිවිසුමක්. | Reporter ඉන්දියාව සමග ඩිජිටල් තාක්ෂණය පිලිබඳ වැදගත් ගිවිසුමක්. - Reporter

Hot News

ඉන්දියාව සමග ඩිජිටල් තාක්ෂණය පිලිබඳ වැදගත් ගිවිසුමක්.

පසුගියදා විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතාත් ්දියානු රජයේ නීතිය හා සාමය අධිකරණ හා ඉලෙක්ට්රොනික තොරතුරු තාක්ෂණ පිළිබඳ අමාත්‍ය රවිශංකර් ප්‍රසාද් අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කෙරිණි. 

මේවා අතර තොරතුරු තාක්ෂණ හා ඉලෙක්ට්‍රොනික් ක්ෂේත්‍රයට අයත් අවබෝධතා ගිවිසුමක් E කාර්යාලය ක්‍රමයක් හා දෙරට අධ්‍යාපන ආයතන අතර දුරස්ථ සේවා සහයෝගීතාව පිළිබඳ පුළුල් කතිකාවතක් ඇරඹීමට දෙරටේ අමාත්‍යවරුන් එකඟ වූහ. එහිදී අමාත්‍යවරුන් විසින් ඉතාම වැදගත් අදහස් ප්‍රකාශ කළ අතර දැනට ආසියානු කලාපයේ කටයුතු සඳහා ඩිජිටල් තාක්ෂණය යොදා ගැනීමේ වැදගත්කමද මෙහිදී අවධාරණය කෙරිණි.No comments