ඇසිදිසි මැදුර ගොඩනැගිල්ලේ විදුලි සෝපානය මාරක උගුලක් (Photos) | Reporter ඇසිදිසි මැදුර ගොඩනැගිල්ලේ විදුලි සෝපානය මාරක උගුලක් (Photos) - Reporter

Hot News

ඇසිදිසි මැදුර ගොඩනැගිල්ලේ විදුලි සෝපානය මාරක උගුලක් (Photos)පොල්හේන්ගොඩ, කිරුළපන මාවතේ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ පිහිටි ඇසිදිසි මැදුර ගොඩනැගිල්ලේ විදුලි සෝපානය එය ආසන්නයේ පිහිටා ඇති බ/කො මහාමාත්‍ය විදුහලට (කලින් භද්‍රාවතී විදුහල) කඩා වැටීමට ආසන්න තත්ත්වයක් උදාවී තිබේ.

එම විදුලි සෝපානය මාස කිහිපයක සිට එහි සේවය කරන්නන් භාවිතා නොකරන බවද පැවසේ.

No comments