පොතුවිල් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට... | Reporter පොතුවිල් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට... - Reporter

Hot News

පොතුවිල් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට...


පොතුවිල් ප්‍රාදේශීය සභාව එක්සත් ජාතික පක්ෂය විශිෂ්ට ජයක් ලබා ගෙන තිබේ.


එක්සත් ජාතික පක්ෂය 6

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 5

No comments