පුංචි ඡන්දයේ - දිස්ත්‍රික් කොට්ඨාස මට්ටමින් සියලු ප්‍රතිඵල | Reporter පුංචි ඡන්දයේ - දිස්ත්‍රික් කොට්ඨාස මට්ටමින් සියලු ප්‍රතිඵල - Reporter

Hot News

පුංචි ඡන්දයේ - දිස්ත්‍රික් කොට්ඨාස මට්ටමින් සියලු ප්‍රතිඵල

Image result for election results sri lanka

click the image to enlarge

No comments