අන්දමන් දිවයින අසල භූ කම්පනයක් | Reporter අන්දමන් දිවයින අසල භූ කම්පනයක් - Reporter

Hot News

අන්දමන් දිවයින අසල භූ කම්පනයක්

ඉන්දියන් සාගරයේ අන්දමන් දිවයින අසල අද උදෑසන භූ කම්පනයක් සිදුව ඇති බවට වාර්තා වේ. රික්ටර් පරිමාණයේ 5.6 ක ප්‍රභලත්වයෙන් යුතුව භූ කම්පනය සිදුව ඇත.
ගොඩබිමේ සිට කිලෝමීටර් 10 ක් පමණ ගැඹුරට භූ කම්පනය සිදු වී ඇති අතර එයින් කිසිදු දේපල හානියක් හෝ ජිවිත හානියක් මෙතෙක් වාර්තා වී නොමැත.

No comments