හම්බන්තොට නගර සභාව එක්සත් ජාතික පක්ෂයට... | Reporter හම්බන්තොට නගර සභාව එක්සත් ජාතික පක්ෂයට... - Reporter

Hot News

හම්බන්තොට නගර සභාව එක්සත් ජාතික පක්ෂයට...


හම්බන්තොට දිස්ත්‍රිකයේ  හම්බන්තොට නගර සභාව එක්සත් ජාතික පක්ෂය විශිෂ්ට ජයක් ලබා ගෙන තිබේ. බදුල්ල දිස්ත්‍රිකයේ බදුල්ල නගර සභාවත්  එක්සත් ජාතික පක්ෂයට.

No comments