කළුතර නගර සභාව එක්සත් ජාතික පක්ෂයට | Reporter කළුතර නගර සභාව එක්සත් ජාතික පක්ෂයට - Reporter

Hot News

කළුතර නගර සභාව එක්සත් ජාතික පක්ෂයට


කළුතර දිස්ත්‍රිකයේ කළුතර නගර සභාව  එක්සත් ජාතික පක්ෂය විශිෂ්ට ජයක් ලබා ගෙන තිබේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය 8

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 6

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 2

No comments