අවශ්‍ය සහාය දෙන්න ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සූදානම් | Reporter අවශ්‍ය සහාය දෙන්න ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සූදානම් - Reporter

Hot News

අවශ්‍ය සහාය දෙන්න ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සූදානම්


ජනාධිපතිවරයා විසින් මහ මැතිවරණයක් කැඳවන්නේ නම් ඊට අවශ්‍ය සහයෝගය දැක්වීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තීරණය කර තිබෙනවා.


පාර්ලිමේන්තුවේ දී තුනෙන් දෙකේ බලය ලබාගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සහාය ලබාදීමටයි ඊයේ පස්වරුවේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති සාකච්ඡාවේ දී තීරණය කර ඇත්තේ.

No comments