ග්‍රෑන්ඩ්පාස් ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටෙයි... | Reporter ග්‍රෑන්ඩ්පාස් ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටෙයි... - Reporter

Hot News

ග්‍රෑන්ඩ්පාස් ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටෙයි...


කොළඹ - ග්‍රෑන්ඩ්පාස් ප්‍රදේශයේදී ඉදිකරමින් පවතින ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටී තිබෙනවා. සුන්බුන් අතර සිරවූ පුද්ගලයින් පිරිසක් බේරා ගැනීමට මේ වනවිටත් මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක වනවා.
පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකුගේ මළ සිරුර සොයාගෙන තිබෙනවා.

No comments