වැලන්ටයින් ලස්සන උනාට බරපතල වරදක් (PICTURE) | Reporter වැලන්ටයින් ලස්සන උනාට බරපතල වරදක් (PICTURE) - Reporter

Hot News

වැලන්ටයින් ලස්සන උනාට බරපතල වරදක් (PICTURE)


වැලන්ටයින් මල් ඇසට මිහිරි දසුනක් වුවත් එය උග්‍ර පිළිකා කාරකයක් බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පෙන්වා දී ඇත.

ඒ අනුව අප රටේ වැලන්ටයින් ගස් තම ගෙවත්තේ තබා ගැනීම දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදකි.

නමුත් වරදේ ඇති ස්වභාවය මෙන්ම එහි බරපතල තත්ත්වය නොදන්නා ඇතමුන් තවමත් වැලන්ටයින් ගස් වවති.

මේ ආණමඩුව ප්‍රදේශයේ ස්ථානයකදී මල් සරුවට මල් පිපී ඇති වැලන්ටයින් ගසකි.


No comments