සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල රාත්‍රී 10 ට පෙර...... | Reporter සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල රාත්‍රී 10 ට පෙර...... - Reporter

Hot News

සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල රාත්‍රී 10 ට පෙර......


2017 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අද රාත්‍රී 10 ට පෙර අන්තර්ජාලයට නිකුත් කළහැකි බව විභාග විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විශ්වාසය පල කරනවා.
පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේ පැවති 2017 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා අපේක්ෂකයින් හයලක්ෂ 88, 573 දෙනෙකු පෙනී සිටි අතර, එය මධ්‍යස්ථාන 5116කදී පැවැත්වුණා.

No comments