දුම්රිය ගාස්තු සියයට 15කින් ඉහලට | Reporter දුම්රිය ගාස්තු සියයට 15කින් ඉහලට - Reporter

Hot News

දුම්රිය ගාස්තු සියයට 15කින් ඉහලට


වසර 08කට පසුව දුම්රිය ගාස්තු ඉහල නැංවිමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව දුම්රිය ගාස්තු සියයට 15කින් ඉහළ දෑමිමට තීරණය කර ඇති බවයි දුම්රිය සාමාන්‍ය අධිකාරි එස්.එම් අබේවික්‍රම මහතා සඳහන් කළේය.
මෙම ගාස්තු ලබන මස සිට ඉහළ නැංවීමට පියවර ගෙන ඇති අතර, ඊට අදාළ ගැසට් පත්‍රය ලබන මාසයේදී නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.

No comments