කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයන කල් යයි.... | Reporter කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයන කල් යයි.... - Reporter

Hot News

කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයන කල් යයි....


 කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය මගින් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ 2017 - 2018 අධ්‍යයන වර්ෂයේ විශ්වවිද්‍යාලයීය ප්‍රවේශය සඳහා වන පාඨමාලාවන් කිහිපයකට අයත් යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයන් නැවත දැනුම් දෙන තුරු කල්දමා තිබෙනවා.
එම විශ්වවිද්‍යාලය මගින් නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ එළඹෙන අප්‍රේල් මස 7 සහ 8 යන  දෙදින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයන් කිහිපයක් එලෙස කල් දමා ඇති බවයි.
කළමණාකරණ සහ තොරතුරු තාක්ෂණ පිළිබඳ විද්‍යාවේදී,   ශාස්ත්‍රවේදී ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල පරිවර්තන අධ්‍යයන උපාධි, සහ විද්‍යාවේදී උපාධි කථන හා ශ්‍රවණ අධ්‍යයන යන පාඨමාලාවලට අදාළ යෝග්‍යතා පරීක්ෂණ එලෙස කල්දමා ඇති බවයි අදාළ නිවේදනයේ දැක්වුනේ

No comments