කොළඹ ප්‍රථම පුරපතිනිය වැඩි භාර ගනියි..... | Reporter කොළඹ ප්‍රථම පුරපතිනිය වැඩි භාර ගනියි..... - Reporter

Hot News

කොළඹ ප්‍රථම පුරපතිනිය වැඩි භාර ගනියි.....


කොළඹ මහනගර සභාවේ ප්‍රථම පුරපතිනිය ලෙස රෝසි සේනානායක මහත්මිය විසින් අද (22) පෙරවරවේ වැඩ භාරගෙන තිබෙනවා.
පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් කොළඹ මහනගර සභාව ජයගහ්‍රණය කළේ එක්සති ජාතික පක්ෂයයි.
ඒ අනුව රෝසි සේනානායක මහත්මිය මෙම තනතුරට පත්වුණා.
-0:48
1.1K Views

No comments