අගමැති ලේකම් නමින් පොලීසියට බලපෑම් කරලා...... | Reporter අගමැති ලේකම් නමින් පොලීසියට බලපෑම් කරලා...... - Reporter

Breaking News

අගමැති ලේකම් නමින් පොලීසියට බලපෑම් කරලා......අගමැති ලේකම් යනුවෙන් පවසමින් දිවයිනේ විවිධ පොලිස් ස්ථානවලට කතා කරමින් පෞද්ගලික අවශ්‍යතාවයන් ඉටුකරගත් පුද්ගලයකු සම්බන්ධයෙන් වහාම විමර්ශන සිදු කරන ලෙස අගමැති ලේකම් සමන් ඒකනායක මහතා ඉහළ පොලිස් නිළධාරින් වෙත දිනයේ දැනුම් දි තිබේ.

දිවයිනේ විවිධ පොලිස් ස්ථානවලට කතා කරමින් එම පුද්ගලයා බලපෑම් සිදුකර ඇති අතර මේ සම්බන්ධයෙන් එම පොලිස් නිලධාරින් නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් දැනුම්වත් කර ඇත.

නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් මේ සම්බන්දයෙන් අගමැති ලේකම් සමන් ඒකනායක මහතාට දැනුම් දී ඇත.

ඒ අනුව එම දුරකතන අංක ඔස්සේ වහාම විමර්ශනයක් සිදුකරන ලෙසට ඒ මහතා පොලීසියට දැනුම් දි තිබේ.

No comments