හලාවත – කොළඹ ​බස් වර්ජනයක්..... | Reporter හලාවත – කොළඹ ​බස් වර්ජනයක්..... - Reporter

Hot News

හලාවත – කොළඹ ​බස් වර්ජනයක්.....


හලාවත – කොළඹ ​පෞද්ගලික බස්රථ සේවකයින් අද (22) උදෑසන සිට වර්ජනයක් ආරම්භ කර ඇත.
වර්ජනයට හේතුව පෞද්ගලික බස්රථ සේවකයෙකුට පහරදීමක් බව වාර්තා වේ.

No comments