ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ කඩඉම් ලකුණූ නිකුත් වෙයි.. | Reporter ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ කඩඉම් ලකුණූ නිකුත් වෙයි.. - Reporter

Hot News

ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ කඩඉම් ලකුණූ නිකුත් වෙයි..


2015 වර්ෂයේ අධ්‍යන පොදු සහතික උසස් පෙළ ප්‍ර‍තිඵල මත ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවලට සිසුන් බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ දිවයින පුරා පිහිටි ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යපීඨයන්හි ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.
එම අයදුම්කරුවන්ගේ කඩඉම් Z ලකුණු සහ ශාරීරික අධ්‍යාපන පාඨමාලාව සඳහා ක්‍රීඩා සහතිකපත්වල කඩඉම් ලකුණු www.moe.gov.lk අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවියෙහි පළ කර තිබෙන බව ද අමාත්‍යාංශය කියයි.

No comments