අගමැතිගෙන් මහ බැංකුව ඉවතට... | Reporter අගමැතිගෙන් මහ බැංකුව ඉවතට... - Reporter

Hot News

අගමැතිගෙන් මහ බැංකුව ඉවතට...


මහ බැංකුව යළිත් මුදල් අමාත්‍යංශය යටතට පවරා තිබෙනවා.
ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මගින් මහ බැංකුව මුදල් අමාත්‍යංශය යටතට පවරා ඇති බවයි වාර්තා වන්නෙ.

No comments