සියළු දුම්රියන් ප්‍රමාදයි..... | Reporter සියළු දුම්රියන් ප්‍රමාදයි..... - Reporter

Hot News

සියළු දුම්රියන් ප්‍රමාදයි.....


කොළඹ කොටුව සහ මරදානෙන් ආරම්භ වන සියළු දුම්රිය ගමන් වාර දුම්රිය සංඥා ඇණ හිටීම හේතුවෙන් ප්‍රමාද වනු ඇති බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය දන්වා සිටිනවා

No comments