මර්වින් සිල්වාගේ පුත් මාලක සිල්වා ඉරාණ තරුණියක් සමඟ යුග දිවියට - Photos | Reporter මර්වින් සිල්වාගේ පුත් මාලක සිල්වා ඉරාණ තරුණියක් සමඟ යුග දිවියට - Photos - Reporter

Breaking News

මර්වින් සිල්වාගේ පුත් මාලක සිල්වා ඉරාණ තරුණියක් සමඟ යුග දිවියට - Photos

හිටපු අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වාගේ පුත් මාලක සිල්වා ඊයේ යුගදිවියට තැබුවා. mount lavinia හෝටලයේදී මෙම මංගල උත්සවය පවත්වා තිබූ අතර දේශපාලඥයින් රැසක්ද මෙම සාදයට එක්වී සිටියා.
මාලක සිල්වා අතිනත ගත්තේ ඉරාන ජිාතික තරුණියක් වන Orfa සමඟයි.No comments