ගාල්ලේ විශාල ජල කඳක් ඉහළ අහසට - (Video) | Reporter ගාල්ලේ විශාල ජල කඳක් ඉහළ අහසට - (Video) - Reporter

Hot News

ගාල්ලේ විශාල ජල කඳක් ඉහළ අහසට - (Video)


ගාල්ල දොඩන්දුව ආසන්න මුහුදේ ඊයේ සවස 5.45 ට පමණ ඇතිවූ මෙම ටොනාඩෝව විනාඩි 15ක් පමණ පැවැති බව ප්‍රදේශවාසීහු සඳහන් කළා. මේ සමග විශාල ජල කඳක් ඉහළට යන ආකාරය ඔවුන් සිය ජංගම දුරකතනවලින් වීඩියෝ ගතකරගෙන තිබුණි.

මෙම අවස්ථාවේදී මද සුළං තත්වයක්ද ප්‍රදේශය පුරා පැතර පැවතිණි.

No comments