අවුරුදු පහක දරුවෙක් නිසා බුකිය කැළඹෙයි (VIDEO) | Reporter අවුරුදු පහක දරුවෙක් නිසා බුකිය කැළඹෙයි (VIDEO) - Reporter

Breaking News

අවුරුදු පහක දරුවෙක් නිසා බුකිය කැළඹෙයි (VIDEO)එතිහාඩ් ගුවන් සේවයේ නියමුවෙක් විසින් (පයිලට්වරයෙක්) අන්තර්ජාලයට එක්කර තිබෙන විඩීයෝවක් නිසා අතිශය කතාබහට ලක්ව තිබෙනවා.

මෙම අවුරුදු පහක සිඟිති දරුවාගේ ගුවන් යානා පාලනය පිළිබදව දැනුම දැක මවිත වන යානයේ නියමුවන් දරුවා විඩියෝ ගත කර එය අන්තර්ජාලයට එක්කර තිබෙනවා.....

No comments