මැයි 07 රජයේ නිවාඩු දිනයක්..... | Reporter මැයි 07 රජයේ නිවාඩු දිනයක්..... - Reporter

Hot News

මැයි 07 රජයේ නිවාඩු දිනයක්.....


මෙවර මැයි මස 07 වෙනිදා රජයේ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ජනාධිපතිවරයා විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. ඒ කම්කරු දිනය මැයි මස 07 වෙනිදා පැවැත්වෙන බැවින්.

No comments